Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański ruszają  kolejne nabory wniosków, w których do rozdania jest ponad 4,7 mln zł. Wsparcie  skierowane jest do podmiotów z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, który obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.

Nabór nr 17/2019 – Infrastruktura dziedzictwa kulturowego

konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 14.10.2019 r. - 08.11.2019 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 1 015 235,97 PLN. Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 200 000,00 zł.

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące ochrony zabytków oraz ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego, tj.:

 • prace konserwatorskie, restauratorskie, odbudowa, przebudowa obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków);
 • budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów;
 • dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • zabezpieczenie obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.);
 • dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej;
 • konserwacja muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia;
 • zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR, z wyłączeniem osób fizycznych

Typ wnioskodawcy: 

 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki  administracji rządowej lub samorządowej,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 % (95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020).

Minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych (5 % w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020).

Projekty składane w ramach konkursu muszą realizować zakładane w Lokalnej Strategii Rozwoju wskaźniki produktu i rezultatu:

 • Liczba zabytków nieruchomych/ruchomych objętych wsparciem [szt.];
 • Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt];
 • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok].

Pełna dokumentacja konkursowa jest dostępna pod linkiem: http://biebrza-leader.pl/artykuly/nabor-nr-172019-infrastruktura-dziedzictwa-kulturowego

 

Nabór nr 16/2019 – Rewitalizacja małej skali

konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 07.10.2019 r. - 04.11.2019 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 3 735 693,82 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu ze środków EFRR: 542 000,00 zł

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu:

 • uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
 • ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
 • udostępnienie terenów dla mieszkańców.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR, z wyłączeniem osób fizycznych

Typ wnioskodawcy:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Kościoły i inne związki wyznaniowe,
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
 • Podmioty ekonomii społecznej,
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 % (95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020).

Minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych (5 % w przypadku projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 2014-2020).

Projekty składane w ramach konkursu muszą realizować zakładane w Lokalnej Strategii Rozwoju wskaźniki produktu i rezultatu:

 • Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów [ha];
 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.];
 • Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [m2].

Pełna dokumentacja konkursowa jest dostępna pod linkiem: http://biebrza-leader.pl/artykuly/nabor-nr-162019-rewitalizacja-malej-skali

 

Dodatkowo informujemy, iż na listopad br. planowany jest nabór wniosków dotyczących montażu/instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminach (wymiana punktów w oświetleniu ulicznym).

 

Pełna dokumentacja konkursowa udostępniona jest na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: http://biebrza-leader.pl/  (zakładka Konkursy/EFRR 2014-2020).

 W przypadku pytań dotyczących ww. naborów zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański pod nr tel.: (85) 71-28-307 lub w biurze stowarzyszenia: Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

PSR 2020

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy