Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G A C H

Wójt Gminy Janów informuje, że  w dniu 22.11.2019 roku  w siedzibie Urzędu Gminy w Janowie ul. Parkowa 3 odbędą   się   dwa   przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż niżej opisanych  nieruchomości  stanowiących własność Gminy Janów :

  1. II przetarg działki o   nr  93/4 o pow. 0,18 ha – położonej w obrębie gruntów Rudawka, gm. Janów  (nieruchomość gruntowa, stanowiąca zgodnie z zapisem ewidencji gruntów  RIVa – 0,18 ha, posiada założoną księgę wieczystą  Nr BI1S/00049027/4,  

    Cena  wywoławcza –  13 845,00  zł, wadium – 1 500,00 zł,

    Przetarg odbędzie się o godz. 1000

    - sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, I przetarg w dniu 20.09.2019  

  1. zakończył się wynikiem negatywnym.
  2. II przetarg działki o nr  93/6 o pow. 0,37 ha – położonej w obrębie gruntów Rudawka, gm. Janów  (nieruchomość , stanowiąca zgodnie z zapisem ewidencji gruntów RIVa - 0,25 ha, SR - 0,08 ha, Br – RIVa 0,04 ha,  posiada założoną  księgę wieczystą Nr BI1S/00049027/4,

   Cena  wywoławcza –  21 945,00  zł, wadium – 2 500,00 zł,

   Przetarg odbędzie się o godz. 1100

     - sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, I przetarg w dniu 20.09.2019  

  1. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu , w terminie nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu czyli:  do   19.11.2019 r.  

na konto Urzędu  w BS Sokółka O/Janów nr 10 8093 0000 0028 3982 2000 0010  (liczy się termin wpłynięcia wadium na konto). 

Cena sprzedaży w/w nieruchomości nie zawierają kosztów geodezyjnego okazania ich granic.

Wpłacone wadium przez uczestnika, którzy przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, natomiast przepadnie na rzecz  Gminy  Janów  jeżeli uczestnik ten uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Osobę wyłonioną  w wyniku przetargu obciążają wszelkie koszty i opłaty wynikłe z zawarcia umowy sprzedaży  w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez organizatora przetargu.

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) od dnia 01.01.2004 r. w/w nieruchomości  nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego i Gmina Janów nie przystąpiła dotychczas do sporządzania w/w planu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 16 lub pod nr  tel.085 7216288 w. 250 .

Niniejsze ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.janow.com.pl), Biuletynie Informacji Publicznej (bip.ug.janow.wrotapodlasia.pl), oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  i tablicy ogłoszeń w miejscowościach Rudawka.

 Janów, dn. 21.10.2019 r.  

 

 

 

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

PSR 2020

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy